12
lut

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „Razem dla Nikiszowca”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Razem dla Nikiszowca” w dalszych postanowieniach statutu   zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, Siedzibą stowarzyszenia jest: Miasto Katowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska .
  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw   z    poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach  ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

  1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji    o    podobnych celach.
  2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

7. Celem Stowarzyszenia jest:

a)   promowanie Nikiszowca

b)   aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej

c)   promowanie historii i kultury Śląska

d)   budowanie społeczeństwa obywatelskiego

e)   zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych,

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)   organizowanie konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych

b)   organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów,

c)   współpracę ze środkami masowego przekazu

d)   prowadzenie działalności wydawniczej

e)   prowadzenie działalności turystycznej

f)    fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,

g)   gromadzenie środków finansowych na cele statutowe,

h)   współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami     statutowymi Stowarzyszenia,

i)    prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,

j)    prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej

k)   promocję zatrudnienia i aktywizację zawodowa osób pozostających bez pracy   i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

l)    prowadzenie działalności charytatywnej

m) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

n)   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • o)   działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

p)   współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi.

q)   podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów.

8.1. Działalność, o której mowa w pkt. 8, może odbywać się we współpracy z organami administracji  publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, w zakresie  odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia.

8.2.  Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie zlecenia realizacji

zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a)   zwyczajnych,

b)   wspierających,

c)   honorowych.

11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)   złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)   przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna  deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów      Stowarzyszenia.

  1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu.

15 .Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)   korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)   udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie,

d)   zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)   regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)   wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

24. Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór  odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu    jawnym, chyba że dalsze  postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania oraz miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na piśmie drogą elektroniczną za potwierdzeniem bądź ustnie drogą telefoniczną, z której należy sporządzić notatkę, a w uzasadnionych przypadkach listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem.

a)   Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy  obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

b)   Drugi termin Walnego Zebrania winien przypadać w ciągu 14 dni od terminu pierwszego. Obrady Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

c)   Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)   uchwalania zmian statutu,

c)   wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)   udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)    uchwalanie budżetu,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń  na rzecz Stowarzyszenia,

h)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia  lub jego władze,

k)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami  Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa , jego zastępcy i członków Zarządu.
Prezesa i Zastępcę Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

a) Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocnika Zarządu z określeniem jego       umocowania a także pełnomocnika do dokonywania konkretnej czynności prawnej
b) W wypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu,   Zarząd w drodze uchwały powierza te obowiązki jednemu z członków Zarządu,

z zaznaczeniem w uchwale, że kompetencje te ustają z dniem uzyskania przez Prezesa Zarządu możliwości działania.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy      miesiące. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje pracą Zarządu                        i reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a)   realizacja celów Stowarzyszenia,

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)   sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)   przyjmowanie i skreślanie członków.

  1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia .

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz

sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d)   składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

41. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

Na środki finansowe składają się:
a)opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,

a)   wpływy z działalności statutowej,

b)   zapisy, spadki i darowizny,

c)   dotacje, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,

d)   dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia

e)   dochody z ofiarności publicznej

f)    odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego.

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie  Stowarzyszenia.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje   Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w  szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

46. Zabrania się:

a)   Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

b)   w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi”.

c)   Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub   pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

d)   Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  ich  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

e)   Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

47.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów– (2/3),przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

48.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

49.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach.

Back to Top